فروشگاه رفاه

یزد – نیر – فروشگاه کوهستان

اطلاعات تماس :

Nir
Nir
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: یزد - نیر - خیابان امام خمینی فروشگاه کوهستان

تلفن: 32653235 035

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 208 الی 208 الی 208 الی 208 الی 208 الی 208 الی 20