محتویات سبد خرید : ۰ مورد   |   ورود به سیستم   |   عضویت   |   صفحه اصلی   |   چهارشنبه ، ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
تعرفه تبلیغات در سایت | English Version
  صفحه اصلی      فروشگاههای رفاه      ل‍و‌ازم خ‍‍ان‍گ‍ي و ص‍ن‍‍ع‍ت‍ي س‍ب‍ک
لطفا استان خود را انتخاب نمایید
در صورت نیاز ، فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید
راهنمای خرید اینترنتی
 لطفا جهت خرید اینترنتی کالاهای رفاه، ابتدا استان و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 هموطنان عزیز می توانند جهت خرید اینترنتی از بن رفاه نیز استفاده نمایند.
ح‍م‍ل ک‍‍الا‌ي ‌ان‍ب‍‍ار‌ي وف‍روش‍گ‍‍ا‌ه‍ي
  ک‍ي‍س‍ه (۲)
  چ‍رخ (۱)
رن‍گ و ‌اب‍ز‌ار‌آلات س‍ب‍ک
  ‌ان‍ب‍ر (۸)
  م‍ي‍خ (۷)
  ‌آچ‍‍ار (۷)
  پ‍ي‍چ گ‍وش‍ت‍ي /ف‍‍ازم‍ت‍ر (۷)
  ج‍‍ع‍ب‍ه ‌اب‍ز‌ار (۷)
س‍‍ا‌ع‍ت (م‍چ‍ي - دي‍و‌ار‌ي )
  م‍چ‍ي (۱۹۸)
  دي‍و‌ار‌ي (۸۶)
  روم‍ي‍ز‌ي (۲۶)
  م‍ت‍ف‍رق‍ه (۶)
  س‍ي‍ک‍و و س‍ي‍ت‍ي زن (۱)
ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌چ‍وب‍ي وس‍ن‍گ‍ي وف‍ل‍ز‌ي (م‍ي‍ز،ص‍ن‍دل‍ي ،م‍ب‍ل‍م‍‍ان ،س‍روي‍س خ‍و‌اب ،و.)
  م‍ي‍ز (۳۶)
  ص‍ن‍دل‍ي (۵)
  رخ‍ت ‌آوي‍ز (۳)
  ج‍‍اک‍ف‍ش‍ي (۲)
  ج‍‍ال‍ب‍‍اس‍ي (۲)
ظروف ‌اس‍ت‍ي‍ل ،ف‍ل‍ز‌ي و ل‍‍ع‍‍اب‍ي
  س‍روي‍س (۵۵)
  ظرف (۳۷)
  ک‍ت‍ر‌ي (۳۷)
  ت‍‍اب‍ه (۲۵)
  ق‍‍اب‍ل‍م‍ه (۲۵)
ظروف ت‍ف‍ل‍ون
  ت‍‍اب‍ه (۱۷۹)
  ق‍‍اب‍ل‍م‍ه (۱۰۳)
  س‍روي‍س (۳۸)
  ظرف ن‍چ‍س‍ب (۱۹)
  ش‍ي‍رج‍وش (۱۵)
ظروف چ‍ي‍ن‍ي ،س‍ر‌ام‍ي‍ک و س‍ر‌ام‍ي‍ن
  س‍روي‍س (۵۸)
  ب‍ش‍ق‍‍اب (۱۷)
  ک‍‍اس‍ه (۱۲)
  ظرف (۱۲)
  دي‍س (۹)
ظروف ک‍ري‍س‍ت‍‍ال و ب‍ل‍ورج‍‍ات
  ل‍ي‍و‌ان (۱۰۰)
  ک‍‍اس‍ه (۵۴)
  ظرف (۵۱)
  گ‍ل‍د‌ان (۴۲)
  س‍روي‍س ب‍ل‍ور (۴۱)
ظروف م‍لام‍ي‍ن ،پ‍لاس‍ت‍ي‍ک‍ي و لاک‍ي
  س‍طل (۸۴)
  ظرف (۸۱)
  ل‍گ‍ن (۳۶)
  س‍ب‍د (۳۵)
  س‍ي‍ن‍ي (۳۴)
ف‍رش ،م‍وک‍ت و ک‍ف‍پ‍وش
  ف‍رش (۵)
  ق‍‍ال‍ي‍چ‍ه (۳)
  ق‍‍ال‍ي (۳)
  زي‍رپ‍‍اي‍ي (۲)
  ح‍ص‍ي‍ر (۲)
ل‍و‌ازم ‌آش‍پ‍زخ‍‍ان‍ه (ق‍‍اش‍ق ،چ‍ن‍گ‍‍ال ،ک‍‍ارد،س‍ف‍ره و...)
  ل‍و‌ازم ‌آش‍پ‍زخ‍‍ان‍ه (۳۱۱)
  ش‍ک‍رپ‍‍اش / ج‍‍اش‍ک‍ر‌ي (۴۶)
  ن‍م‍ک‍د‌ان (۳۸)
  س‍روي‍س (۳۵)
  ج‍‍ا ‌ادوي‍ه (۲۹)
ل‍و‌ازم ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‍ي س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان و ش‍ي‍ر‌آلات
  س‍روي‍س (۱۸)
  پ‍‍اک‍ت ج‍‍ارو ب‍رق‍ي (۱۴)
  زم‍ي‍ن ش‍و‌ي (۱۱)
  ت‍ي (۱۰)
  ج‍‍اک‍ل‍ي‍ن‍ک‍س (۹)
ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي خ‍‍ان‍گ‍ي ،وس‍‍اي‍ل خ‍‍ان‍گ‍ي
  ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي (۲۵)
  ن‍ردب‍‍ان (۹)
  پ‍‍اي‍ه چ‍رخ د‌ار (۶)
  م‍ي‍ز ‌اطو (۶)
  ف‍ي‍ل‍ت‍ر (۵)
ل‍و‌ازم ‌ات‍وم‍ب‍ي‍ل وق‍ط‍ع‍‍ات ي‍دک‍ي س‍ب‍ک
  ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي (۳۲)
  دور ف‍رم‍‍ان (۲)
  ‌آف‍ت‍‍اب‍گ‍ي‍ر (۱)
م‍ح‍ص‍ولات ن‍ف‍ت‍ي و ش‍ي‍م‍ي‍‍اي‍ي
وس‍‍اي‍ل ‌ال‍ک‍ت‍ري‍ک‍ي و روش‍ن‍‍اي‍ي
  ب‍‍اطر‌ي (۱۷)
  چ‍ر‌ا‌غ‌ (۸)
  ش‍‍ارژر(ک‍وچ‍ک /ب‍زرگ ) (۲)
  لام‍پ (۲)
  ‌آب‍‍اژور (۲)
وس‍‍اي‍ل س‍ب‍ک و س‍ن‍گ‍ي‍ن ب‍رق‍ي
  دس‍ت‍گ‍‍اه (۱۵۶)
  ‌اطو (۱۱۲)
  ج‍‍ارو ب‍رق‍ي (۱۰۱)
  پ‍ل‍وپ‍ز (۶۴)
  ‌آب م‍ي‍وه گ‍ي‍ر‌ي (۶۲)
وس‍‍اي‍ل ص‍وت‍ي ، ت‍ص‍وي‍ر‌ي و ن‍و‌ار
  ت‍ل‍وي‍زي‍ون (۱۸)
  دس‍ت‍گ‍‍اه (۱۷)
  دورب‍ي‍ن (۱۴)
  ت‍ل‍ف‍ن / ف‍‍اک‍س (۷)
  ر‌ادي‍و ض‍ب‍ط (۴)
وس‍‍اي‍ل گ‍‍ازس‍وز و ن‍ف‍ت س‍وز
  ‌اج‍‍اق (۷۶)
  ب‍خ‍‍ار‌ي (۵۲)
  س‍م‍‍اور (۲۱)
  ف‍ن‍دک (۹)
  ش‍وم‍ي‍ن‍ه (۶)
تاثیر سویا در کاهش کلسترول

سویا دارای میزان بالایی از اسیدهای چرب امگا تری omega-3 می باشد.
ظروف مناسب غذا

بعضی از موادی که در تهیه ظروف موادغذایی به کار برده شده اند می توانند در حین پخت و پز وارد غذا شده و اثرهایی را به دنبال داشته باشند....
تاثیر روغن زیتون در بیماری ها

فشارخون بالا زمانی تعریف می ‌شود که میزان فشار خون به طور دائم بالاتر از ۹۰/۱۴۰ میلی ‌متر جیوه باشد. مصرف روغن زیتون به صورت منظم، هر دو فشار خون سیستولی و دیاستولی را کاهش می‌ دهد و مقدار دوز داروهای لازم برای کاهش فشارخون را در بیماران کم می‌ کند.
[۵ شهریور ۹۳]
بازدید مدیرعامل از رفاه استان البرز
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در ادامه نشست های استانی خود، امروز از فروشگاه های رفاه استان البرز بازدید کرد .
[۳۰ مرداد ۹۳]
برگزاری دومین گردهمایی منطقه ای مدیران رفاه در کرمان
دومین همایش منطقه‌ای مدیران و روسای فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر کرمان برگزار شد.
[۲۸ مرداد ۹۳]
انتصاب معاون مالی و اداری رفاه
با حکم عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای امیر علی محبی به سمت سرپرست معاونت مالی و اداری منصوب شد .
نشریه "رفاه ایران"
تببین سیاست های کلی شرکت در همایش مدیران رفاه استان های همجوار در شهر اصفهان
شماره های پیشین
خبر ویژه
برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل رفاه
آقای دکتر فرشید گل زاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه معرفی شد.
رول‍ت خ‍ور‌ی ‌اس‍ت‍‍ارل‍ت م‍ش‍ک‍ی طلای‍ی پ‍‍ای‍ه د‌ارZ42091W60Z
مارک : silica
قيمت : ۵۷۵,۸۵۰ ریال
تا ۵درصد ، تخفیف استانی
‌غ‍ذ‌اس‍‍از ۱۹ک‍‍اره دی‍ج‍ی‍ت‍‍ال‍ی HG_5811FP ‌
مارک : ‌ه‍وگ‍ل
قيمت : ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
سرویس آناهیتا
مارک : کویر
قيمت : ۳,۴۸۶,۰۰۰ ریال
تا ۵درصد ، تخفیف استانی
س‍ف‍ره ی‍ک‍ب‍‍ارم‍ص‍رف پرفراژدار مجلل
مارک : نایلون سپید
قيمت : ۷۳,۵۰۰ ریال
آخرین کالاهای مشاهده شده :
هیچ موردی وجود ندارد.
صفحه اصلی | مدیران | تماس با ما