محتویات سبد خرید : ۰ مورد   |   ورود به سیستم   |   عضویت   |   صفحه اصلی   |   جمعه ، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
تعرفه تبلیغات در سایت | English Version
  صفحه اصلی      فروشگاههای رفاه      ل‍و‌ازم خ‍‍ان‍گ‍ي و ص‍ن‍‍ع‍ت‍ي س‍ب‍ک
لطفا استان خود را انتخاب نمایید
در صورت نیاز ، فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید
راهنمای خرید اینترنتی
 لطفا جهت خرید اینترنتی کالاهای رفاه، ابتدا استان و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 هموطنان عزیز می توانند جهت خرید اینترنتی از بن رفاه نیز استفاده نمایند.
ح‍م‍ل ک‍‍الا‌ي ‌ان‍ب‍‍ار‌ي وف‍روش‍گ‍‍ا‌ه‍ي
  ک‍ي‍س‍ه (۲)
  چ‍رخ (۱)
رن‍گ و ‌اب‍ز‌ار‌آلات س‍ب‍ک
  ‌ان‍ب‍ر (۸)
  م‍ي‍خ (۷)
  ‌آچ‍‍ار (۷)
  پ‍ي‍چ گ‍وش‍ت‍ي /ف‍‍ازم‍ت‍ر (۷)
  ج‍‍ع‍ب‍ه ‌اب‍ز‌ار (۷)
س‍‍ا‌ع‍ت (م‍چ‍ي - دي‍و‌ار‌ي )
  م‍چ‍ي (۱۹۸)
  دي‍و‌ار‌ي (۸۶)
  روم‍ي‍ز‌ي (۲۶)
  م‍ت‍ف‍رق‍ه (۶)
  س‍ي‍ک‍و و س‍ي‍ت‍ي زن (۱)
ص‍ن‍‍اي‍‍ع‌چ‍وب‍ي وس‍ن‍گ‍ي وف‍ل‍ز‌ي (م‍ي‍ز،ص‍ن‍دل‍ي ،م‍ب‍ل‍م‍‍ان ،س‍روي‍س خ‍و‌اب ،و.)
  م‍ي‍ز (۳۶)
  ص‍ن‍دل‍ي (۵)
  رخ‍ت ‌آوي‍ز (۳)
  ج‍‍اک‍ف‍ش‍ي (۲)
  ج‍‍ال‍ب‍‍اس‍ي (۲)
ظروف ‌اس‍ت‍ي‍ل ،ف‍ل‍ز‌ي و ل‍‍ع‍‍اب‍ي
  س‍روي‍س (۵۵)
  ظرف (۳۷)
  ک‍ت‍ر‌ي (۳۷)
  ت‍‍اب‍ه (۲۵)
  ق‍‍اب‍ل‍م‍ه (۲۵)
ظروف ت‍ف‍ل‍ون
  ت‍‍اب‍ه (۱۷۹)
  ق‍‍اب‍ل‍م‍ه (۱۰۳)
  س‍روي‍س (۳۸)
  ظرف ن‍چ‍س‍ب (۱۹)
  ش‍ي‍رج‍وش (۱۵)
ظروف چ‍ي‍ن‍ي ،س‍ر‌ام‍ي‍ک و س‍ر‌ام‍ي‍ن
  س‍روي‍س (۵۸)
  ب‍ش‍ق‍‍اب (۱۷)
  ک‍‍اس‍ه (۱۲)
  ظرف (۱۲)
  دي‍س (۹)
ظروف ک‍ري‍س‍ت‍‍ال و ب‍ل‍ورج‍‍ات
  ل‍ي‍و‌ان (۱۰۰)
  ک‍‍اس‍ه (۵۴)
  ظرف (۵۱)
  گ‍ل‍د‌ان (۴۲)
  س‍روي‍س ب‍ل‍ور (۴۱)
ظروف م‍لام‍ي‍ن ،پ‍لاس‍ت‍ي‍ک‍ي و لاک‍ي
  س‍طل (۸۴)
  ظرف (۸۱)
  ل‍گ‍ن (۳۶)
  س‍ب‍د (۳۵)
  س‍ي‍ن‍ي (۳۴)
ف‍رش ،م‍وک‍ت و ک‍ف‍پ‍وش
  ف‍رش (۵)
  ق‍‍ال‍ي‍چ‍ه (۳)
  ق‍‍ال‍ي (۳)
  زي‍رپ‍‍اي‍ي (۲)
  ح‍ص‍ي‍ر (۲)
ل‍و‌ازم ‌آش‍پ‍زخ‍‍ان‍ه (ق‍‍اش‍ق ،چ‍ن‍گ‍‍ال ،ک‍‍ارد،س‍ف‍ره و...)
  ل‍و‌ازم ‌آش‍پ‍زخ‍‍ان‍ه (۳۱۱)
  ش‍ک‍رپ‍‍اش / ج‍‍اش‍ک‍ر‌ي (۴۶)
  ن‍م‍ک‍د‌ان (۳۸)
  س‍روي‍س (۳۵)
  ج‍‍ا ‌ادوي‍ه (۲۹)
ل‍و‌ازم ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‍ي س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان و ش‍ي‍ر‌آلات
  س‍روي‍س (۱۸)
  پ‍‍اک‍ت ج‍‍ارو ب‍رق‍ي (۱۴)
  زم‍ي‍ن ش‍و‌ي (۱۱)
  ت‍ي (۱۰)
  ج‍‍اک‍ل‍ي‍ن‍ک‍س (۹)
ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي خ‍‍ان‍گ‍ي ،وس‍‍اي‍ل خ‍‍ان‍گ‍ي
  ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي (۲۵)
  ن‍ردب‍‍ان (۹)
  پ‍‍اي‍ه چ‍رخ د‌ار (۶)
  م‍ي‍ز ‌اطو (۶)
  ف‍ي‍ل‍ت‍ر (۵)
ل‍و‌ازم ‌ات‍وم‍ب‍ي‍ل وق‍ط‍ع‍‍ات ي‍دک‍ي س‍ب‍ک
  ل‍و‌ازم ي‍دک‍ي (۳۲)
  دور ف‍رم‍‍ان (۲)
  ‌آف‍ت‍‍اب‍گ‍ي‍ر (۱)
م‍ح‍ص‍ولات ن‍ف‍ت‍ي و ش‍ي‍م‍ي‍‍اي‍ي
وس‍‍اي‍ل ‌ال‍ک‍ت‍ري‍ک‍ي و روش‍ن‍‍اي‍ي
  ب‍‍اطر‌ي (۱۷)
  چ‍ر‌ا‌غ‌ (۸)
  ش‍‍ارژر(ک‍وچ‍ک /ب‍زرگ ) (۲)
  لام‍پ (۲)
  ‌آب‍‍اژور (۲)
وس‍‍اي‍ل س‍ب‍ک و س‍ن‍گ‍ي‍ن ب‍رق‍ي
  دس‍ت‍گ‍‍اه (۱۵۶)
  ‌اطو (۱۱۲)
  ج‍‍ارو ب‍رق‍ي (۱۰۱)
  پ‍ل‍وپ‍ز (۶۴)
  ‌آب م‍ي‍وه گ‍ي‍ر‌ي (۶۲)
وس‍‍اي‍ل ص‍وت‍ي ، ت‍ص‍وي‍ر‌ي و ن‍و‌ار
  ت‍ل‍وي‍زي‍ون (۱۸)
  دس‍ت‍گ‍‍اه (۱۷)
  دورب‍ي‍ن (۱۴)
  ت‍ل‍ف‍ن / ف‍‍اک‍س (۷)
  ر‌ادي‍و ض‍ب‍ط (۴)
وس‍‍اي‍ل گ‍‍ازس‍وز و ن‍ف‍ت س‍وز
  ‌اج‍‍اق (۷۶)
  ب‍خ‍‍ار‌ي (۵۲)
  س‍م‍‍اور (۲۱)
  ف‍ن‍دک (۹)
  ش‍وم‍ي‍ن‍ه (۶)
سالم و با نشاط با ترک سیگار

" بمناسبت فرا رسیدن یازدهم خردادماه روز جهانی بدون دخانیات"
تقویت سیستم دفاعی بدن با استفاده از شیوه های طبیعی

انسان در محیطی زندگی می کند که عوامل و میکروارگانیسم های بیماری زای متعددی سلامتی وی را به طور دائم تهدید می کند. پوست و پرده های مخاطی به عنوان یک سد حفاظتی، از ورود این عوامل به بدن جلوگیری می نماید. با وجود این، عبور عوامل بیماری زا از نواحی آسیب دیده و ضعیف این سد حفاظتی، امکان پذیر است. از سوی دیگر، بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نطر عملکردی آن را به دو نوع سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی می توان تقسیم کرد.
آنفولانزا چیست؟

آنفولانزا یک عفونت ویروسی است که بینی گلو و ریه را درگیر می کند...
[۵ مرداد ۹۳]
نشست صمیمی رئیس محترم هیات مدیره به همراه مدیرعامل محترم با مدیر و روسای رفاه استان تهران
رئیس محترم هیات مدیره به همراه عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل در نشستی صمیمی با همکاران خود در فروشگاه های رفاه استان تهران دیدار و گفتگو کردند .
[۱ مرداد ۹۳]
برگزاری ضیافت افطار کارکنان رفاه
به مناسبت ماه مبارک رمضان مراسم ضیافت افطاری از سوی عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه برگزار گردید .
[۳۱ تیر ۹۳]
اقدامات تفریحی امور رفاهی شرکت
به مناسبت نوزدهمین سالگرد تاسیس شرکت گروهی از پرسنل ستاد مرکزی و فروشگاه‌های رفاه استان تهران یک روز را با گلابگیران در شهر کاشان سپری کردند.
نشریه "رفاه ایران"
نشست خبری عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل با نمایندگان رسانه ها
شماره های پیشین
خبر ویژه
ابلاغ نتایج مذاکرات گردهمایی مدیران شرکت
آرمان ها ، اهداف و سیاست های شرکت از سوی عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل ابلاغ شد .
سینی پلاستیکی
مارک : AVA Ware
قيمت : ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تا ۵درصد ، تخفیف استانی
دیس برنج خوری
مارک : پردیس ماهان
قيمت : ۶۱,۰۰۰ ریال
تا ۷درصد ، تخفیف استانی
‌آب پ‍رت‍ق‍‍ال گ‍ی‍ر‌ی
مارک : پارس بهشرق
قيمت : ۶۳۲,۵۰۰ ریال
تا ۵درصد ، تخفیف استانی
در شیشه
مارک : تی وی اس
قيمت : ۴۳۵,۰۸۶ ریال
آخرین کالاهای مشاهده شده :
هیچ موردی وجود ندارد.
صفحه اصلی | مدیران | تماس با ما