فروشگاه رفاه

پیشنهاد ملک جهت راه اندازی فروشگاه (مشارکت)

قابل توجه مالکان محترم؛

جهت شروع همکاری، ملک پیشنهادی باید حتماً تمام شرایط زیر را احراز نماید:

–        دارا بودن مجوز تجاری

–        دارا بودن پایان کار

–        مساحت خالص سطح فروش حداقل ۴۰۰ مترمربع در یک طبقه (غیرطبقاتی و به صورت مسطح)

–        مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش مناسب