فروشگاه رفاه

مجله فصلی

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…

دستور شیرینی مقوی انجیر برفی از سرزمین هندوستان

انجیر برفی که از انجیر خشک و آجیل درست شده است، یک شیرینی بدون استفاده از قند و شکر است. که میشود آن را زیر ۲۰ دقیقه آماده کرد و برای این روزهای ماه رمضان بسیار مقوی میباشد.

ادامه…